תקנון

תקנון

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי חשבשבת
שם החברה: על עלים – מרכז לצמחי מרפא
כתובתנו: מושב ציפורי

 1. כללי
 • האתר משמש הן לקבלת הזמנות מלקוחות עסקיים קבועים והן לרכישת מוצרים על ידי לקוחות מזדמנים. תקנון זה מתייחס לרכישת מוצרים על ידי לקוחות מזדמנים.
 • הוראות תקנון זה חלות על עסקאות רכישה המבוצעות על ידי רוכש שהינו: צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמא 1981 להלן: חוק הגנת הצרכן. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר החברה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה להלן: הרוכש.
 • כל המבצע פעולת רכישה באתר החברה, מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר החברה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 • לבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של על עלים בטלפון 04-6464848 בשעות הפעילות של שירות הלקוחות, כפי שמתפרסמים באתר.
 • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר במקרים חריגים ומחייבת תיאום טלפוני מול על עלים.
 • חנות על עלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי על עלים, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 • האתר מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
 • על עלים רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר.
 1. רכש בחנות מקוונת של על עלים:
 • כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר על עלים, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 • למרות האמור לעיל, אתר על עלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר על עלים, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
 • לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים באתר, לרבות פרטי כתובת הדואר האלקטרוני שלו. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה, ואולם החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרות ו/או דרכים אחרות להשגת פרטי הרוכש.
 • החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה והצגת כרטיס האשראי – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 • האם הרוכש מסכים לקבלת חומר פרסומי מעל עלים?
 1. מוצרי החנות המקוונת של על עלים:
 • בחנות המקוונת של על עלים נמכרים צמחי מרפא, תבלינים, חליטות, שמנים, מזון בריאות ותוספי תזונה. כמו כן סיורים, הדרכות וספרים כפי המופיע ברשימת המוצרים באתר.
 • מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר על עלים יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את על עלים. המוצרים הנראים בתמונות יהיו דומים למוצר אותו יקבל הלקוח בהזמנתו, אך היות ומדובר בצמחים מהטבע, נראות הצמח לא חייבת להיות דומה.
 • מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר על עלים, החברה שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.
 • מוצרים הנמכרים באתר על עלים אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- צמחי מרפא, צמחים טריים, צמחים ופירות יבשים או תבלינים שלמים יבחרו על ידי עובדי על עלים ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיבם ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
 • כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר על עלים.
 • כל המוצרים שבאתר של ספקים מצד ג’ הם באחריותם בלבד, והמפרטים ו/או איכותם ו/או תכונות ו/או הוראות השימוש בהם הם באחריותם בלבד,  ולא תחול על על עלים מפעילת האתר.
 1. מחירים:
 • חנות על עלים, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 • מחירי המוצרים הנמכרים באתר על עלים, אינם תואמים בהכרח את מחיר המוצרים הנמכרים בחנות על עלים או בחנויות המוכרות את מוצרי על עלים, והמחיר הקובע הינו המחיר, המופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 • חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בעת שקילתם במחסן על עלים.
 • כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לרכישה במחיר הנקוב. לקוח פרטי המחירים כוללים מע"מ, לבעלי עסקים המחירים המוצגים הינם לפני מע"מ.
 1. התשלום
 • התשלום באתר על עלים יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 • על אף האמור לעיל, על עלים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בעל עלים בעת מועד ההזמנה.
 1. משלוחים:
 • הזמנה באתר על עלים תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם חלק מההזמנה, בנוסף לתשלום עבור המוצרים.
 • על עלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 • מוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי על עלים למען, כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של על עלים שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בעגלת הקניות קיים מגוון אפשרויות משלוח. לכל אפשרות זמן אספקה שונה. מידע מפורט נמצא באתר תחת "מדיניות משלוחים" (קישור), ומפורט להלן בנוסף:
 • איסוף עצמי – כשקיבל הלקוח מידע כי המשלוח מוכן הוא יוכל להגיע לחנות על עלים לאסוף אותו.
 • דואר רשום – החבילה מגיעה אל סניף הדואר הקרוב למקום המגורים, עד 7 ימי עבודה מרגע יציאתה מ "על עלים", עלות המשלוח: 26 ש"ח כולל מע"מ. משקל מקסימלי ברוטו – 2 ק"ג לחבילה.
 • דואר שליחים עסקי – החבילה מגיעה ישירות לבית העסק, עד 3 ימי עסקים מיום יציאתה מ – "על עלים", עלות המשלוח: 42 ש"ח כולל מע"מ. משקל מקסימלי ברוטו – 25 ק"ג לחבילה.
 • משלוח אקספרס – החבילה מגיעה ישירות לבית הלקוח, עד 2 ימי עסקים (תלוי בישוב) מרגע יציאתה מ"על עלים", עלות המשלוח: 60 ש"ח כולל מע"מ. משקל מקסימלי – 25 ק"ג לחבילה. העלות כוללת ניסיון מסירה אחד בלבד. במקרה של ניסיון מסירה נוסף, יחויב בתשלום נוסף.
 • נקודת איסוף – שירות לקבלת משלוחים באמצעות כ-950 מרכזי שירות ברחבי הארץ, הממוקמים בתוך נקודות מכירה לקמעונאיות, חנויות פרטיות וסניפים של רשתות למוצרי צריכה ברחבי הארץ. בבחירת שירות זה המשלוח מגיע ליעדו במהירות מרבית וממתין ללקוח בנקודת האיסוף הקרובה לכתובת אותה בחר הלקוח במעמד ההזמנה. השירות חוסך ללקוחות הקצה זמן יקר בהמתנה לשליח, אינו מצריך תיאום מראש ומאפשר ללקוח לאסוף את המשלוח במועד הנוח לו ביותר.
 • שליחים לכתובת פרטית / עד הבית –  החבילה מגיעה ישירות לבית הלקוח, עד 4 ימי עסקים (תלוי בישוב) מרגע יציאתה מ"על עלים", עלות המשלוח: 47 ש"ח כולל מע"מ. משקל מקסימלי ברוטו – 20 ק"ג לחבילה. העלות כוללת ניסיון מסירה אחד בלבד. במקרה של ניסיון מסירה נוסף, יחויב הלקוח בתשלום נוסף.
 • על עלים תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אך איננו מתחייבים לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי על עלים בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי על עלים לא יחויב.
 • מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת מוצר חלופי, במידה וקיים במלאי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, ההזמנה תסופק ללא המוצר החסר.
 • במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 • אי עמידת על עלים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 • אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות פלסטיק ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתיראה לעל עלים, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 1. איזורי הפצה:
 • השירות שעל עלים מספקת במסגרת האתר ניתן על עלים מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי על עלים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • השירות ניתן רק לנקודות אליהם מגיעה חברת השליחויות איתה על עלים עובדים, ו/או כתובת שדואר רשום מועבר אליהן.
 1. החזרת מוצרים:
 • מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו, ולהשוותה לחשבונית המצורפת להזמנה.
 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית, בפקס או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של על עלים. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מ "על עלים", המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובתנאי שעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
 • במקרה של ביטול העסקה לפני יציאת המשלוח מעל עלים, תחזיר החברה ללקוח את מלוא סכום העסקה.
 • יובהר כי במקרה של ביטול הזמנה לאחר הכנת הזמנה מיוחדת עבור הלקוח, הכרוכה בטחינה או הכנת תערובת שאין אפשרות להשיבה למצבה המקורי, יחויב הלקוח מראש עבור ההכנה במלא סכום ההזמנה וללא אפשרות ביטול העסקה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו ללקוח על ידי על עלים.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 • מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 10 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.
 1. ביטול ושינוי הזמנה:
 • שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של על עלים, וזו תעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 • ביטול הזמנה יתאפשר כל עוד המשלוח לא יצא מעל עלים, במידה והמשלוח יצא מעל עלים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם על עלים תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 • לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 • שינוי או עדכון הזמנה יתבצע במייל בלבד. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית או באמצעות יישומון 052-6464847 whatsapp דרך שירות מוקד הלקוחות עד 12 שעות לפני מועד משלוח ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה.
 • אתר על עלים יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום מלוא סך ההזמנה, למעט כאמור בסעיף 10 ד' ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות על עלים, כפי שתקבע מעת לעת.
 1. מוצרים במבצע:
 • מעת לעת יימכרו מוצרים בעל עלים במסגרת מבצעים.
 • המבצעים הנערכים באתר על עלים, הנם במסגרת מכירות באתר על עלים בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת. רשת חנויות על עלים לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר על עלים, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות אחרות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר על עלים לא יחייבו את חנויות הרשת.
 1. אחריות:
 • על עלים אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר על עלים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר על עלים.
 • ב"על עלים" אנחנו עושים כל מאמץ להציע לך מידע אמין ומעודכן. עם זאת, המידע הנכלל בדפי האתר או מידע שנמסר בכתב או בע"פ ע"י נציגינו מיועד לצרכי הפצת ידע כללי, ובשום פנים אינו בא להחליף ייעוץ רפואי. לצורך טיפול עצמי או טיפול באדם אחר יש להיוועץ ברופא או מי שהוסמך לתת ייעוץ רפואי. המוצרים המתוארים או נזכרים באתר זה אינם תרופות ואינם באים להחליף תרופות. שימוש בצמחים או במוצרים אחרים המתוארים באתר זה מחייב במקרים מסוימים שיקול דעת רפואי ועל כן יש להיוועץ במומחה מתאים. על עלים מרכז לצמחי מרפא בע"מ ועורכי תוכן האתר אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים.
 • על עלים לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של על עלים. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר על עלים תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 • מובהר בזאת, כי מקורו של מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר על עלים הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין על עלים אחראית על מידע זה.
 • המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר על עלים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת הפריטים המוזמנים, וכיוצ”ב.
 • אתר על עלים לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 • אתר על עלים לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בעל עלים ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות על עלים, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 • בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר על עלים אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא על עלים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 • אלרגניים/גלוטן- אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר . יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 • התמונות באתר מטרתן המחשה בלבד.
 1. אבטחת מידע:
 • אתר על עלים מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 • הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 • על עלים לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
 1. קניין רוחני:
 • הקניין הרוחני באתר על עלים, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לעל עלים.
 • זכויות הקניין הרוחני של על עלים כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 • אתר על עלים שומר על כל הזכויות והקניין בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מעל עלים.
 1. סמכות שיפוט:
 • דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים. בנוף הגליל.
 1. הודעות:
 • כל הודעה שתשלח ע”י אתר על עלים למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.
גלילה לראש העמוד

ברוכים הבאים לאתר החדש והמעודכן שלנו.

האתר נמצא כרגע בשלבי הרצה

וביצוע תשלום עבור הזמנה דרכו עדיין לא אפשרי.

עמכם הסליחה וההבנה.

צוות על עלים מרכז לצמחי מרפא בע"מ

דילוג לתוכן